نعما م. روشن


پزشک
متخصص پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد